ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

NOVUSKLİNİK DİŞ HEKİMLİĞİ VE SAĞLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

ÇALIŞAN ADAYI

NovusKlinik Diş Hekimliği ve Sağlık Hizmetleri Limited Şirketi (Bundan sonra “NovusKlinik” olarak anılacaktır.) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10’uncu maddesi uyarınca hazırladığımız ve işe alma faaliyetine özel olmak üzere kişisel veri işleme faaliyeti hakkında bilgi içeren aydınlatma metnini kamuoyunun ve ilgili kişilerin bilgilerine sunarız;

MADDE 1: VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla NovusKlinik tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Veri sorumlusu kavramından anlaşılması gereken; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişidir.

Veri sorumlusuyla irtibata geçmek için aşağıdaki kanalları kullanabilirsiniz:

Adres        : Esentepe Mh. Milangaz Cd. No:75 / B Monumento Kartal İş Merkezi Kapı No: 1 34870 Kartal – İstanbul / Türkiye

Telefon    : 0216 550 03 03

MADDE 2: İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER ve KİŞİSEL VERİLERİN İŞLEME AMACI

Çalışan adaylarına ait olup tarafımızca işlenen kişisel veri kategorileri aşağıda sıralanmış olup her bir veri kategorisi, karşısında belirtilen amaçlarla işlenmektedir: 

  • İletişim / Çalışan adayları için işe alım süreçlerinin başlatılabilmesi, yürütülebilmesi, sonlandırılabilmesi ve işe alım süreçlerinin kayda alınması ile işe alım süreç ve prosedürlerinin takibi ve iyileştirilebilmesi, iş başvuruları ve özgeçmişlerin ihtiyaca yönelik değerlendirilmesi ve mülakat sürecine geçilebilmesi, iş başvuru süreci sonunda yapılan değerlendirme neticesinde çalışan adayı ile irtibata geçilebilmesi,
  • Referans / Çalışan adayları için gerekli değerlendirmelerin yapılabilmesi, daha sonra uygun bir pozisyon açılması halinde, gerekli değerlendirmelerin tekrar yapılmasıyla tarafınızın iş imkanı hakkında bilgilendirilebilmesi, işe başvuru anında, iş başvurusu sürecinde ve iş başvurusu süresince yapılacak her türlü işlem sırasında çalışan adayının başvurulan görev için yeterli ve gerekli nitelikleri sağlayıp sağlamadığının tespiti ve irdelenmesi,
  • Mesleki deneyim / Çalışan adayları için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, daha sonra uygun bir pozisyon açılması halinde, gerekli değerlendirmelerin tekrar yapılmasıyla tarafınızın iş imkanı hakkında bilgilendirilebilmesi, işe başvuru anında, iş başvurusu sürecinde ve iş başvurusu süresince yapılacak her türlü işlem sırasında çalışan adayının başvurulan görev için yeterli ve gerekli nitelikleri sağlayıp sağlamadığının tespiti ve irdelenmesi,
  • Ad – Soyad / Çalışan adayları için işe alım süreçlerinin başlatılabilmesi, yürütülebilmesi, sonlandırılabilmesi ve işe alım süreçlerinin kayda alınması ile işe alım süreç ve prosedürlerinin takibi ve iyileştirilebilmesi,

MADDE 3: KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ TARAFLAR VE AKTARMA AMACI

Bu aydınlatma metnine konu kişisel verilerden, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi sebebiyle ilgili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir. 

MADDE 4: KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ 

Çalışan adaylarına ait kişisel veriler, ilgili kişinin fiziksel ortamda belge teslim etmesi yoluyla işlenmektedir. 

MADDE 5: KİŞİSEL VERİLERİN SAKLAMA SÜRESİ

Bu aydınlatma metninde yazılı kişisel verilerin veri kategorilerine göre saklama süreleri aşağıda listelenmiş olup süre sonunda kişisel veriler imha edilir.

  • İletişim / İlişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl
  • Ad- Soyad / İlişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl 
  • Mesleki deneyim / İlişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl
  • Referans/ İlişkisinin sona ermesinden itibaren 1 yıl 

MADDE 6: İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi, ilgili kişi olarak tanımlanır ve işyerine başvurarak kendisiyle ilgili aşağıdaki haklara sahiptir:

a-    Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme

b-    Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme

c-    Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme 

d-    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme

e-    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme

f-    Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme

g-    (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

h-    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

i-    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

Saygılarımızla;

NovusKlinik Diş Hekimliği ve Sağlık Hizmetleri Limited Şirketi

Bilgilendirilen

Adı Soyadı    :   

Tarih    :

İmza    :

 

Bilgi Almak İsterseniz
sizi Arayalım