ÇALIŞAN AYDINLATMA METNİ

NOVUSKLİNİK DİŞ HEKİMLİĞİ VE SAĞLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

ÇALIŞAN

NovusKlinik Diş Hekimliği ve Sağlık Hizmetleri Limited Şirketi (Bundan sonra “NovusKlinik” olarak anılacaktır.) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10’uncu maddesi uyarınca hazırladığımız ve işe alma faaliyetine özel olmak üzere kişisel veri işleme faaliyeti hakkında bilgi içeren aydınlatma metnini kamuoyunun ve ilgili kişilerin bilgilerine sunarız;

MADDE 1: VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla NovusKlinik tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Veri sorumlusu kavramından anlaşılması gereken; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişidir.

Veri sorumlusuyla irtibata geçmek için aşağıdaki kanalları kullanabilirsiniz:

Adres : Esentepe Mh. Milangaz Cd. No:75 / B Monumento Kartal İş Merkezi Kapı No: 1 34870 Kartal – İstanbul / Türkiye

Telefon : 0216 550 03 03

MADDE 2: İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER ve KİŞİSEL VERİLERİN İŞLEME AMACI

Çalışanlara ait olup tarafımızca işlenen kişisel veri kategorileri aşağıda sıralanmış olup her bir veri kategorisi, karşısında belirtilen amaçlarla işlenmektedir: 

a- Ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri / Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi

b- Kimlik belgelerinde gözükmesi sebebiyle, din bilgisi / Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi

c- İletişim / Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi

d- Kimlik / Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, yetkili kişi kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi

e- Mesleki deneyim / Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi, 

f- Finans / Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

g- Sağlık bilgileri / Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iş sağlığı güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi

h- Özlük / Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi

i- Parmak izi / Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, yetkili kişi kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi

j- Lokasyon / Operasyon süreçleri, hasta karşılama programı için araç takibi, işlem güvenliği ve risk yönetiminin sağlanması

k- Görsel ve İşitsel Kayıtlar / Fiziksel Mekan Güvenliği / Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve işyeri güvenliğinin sağlanması, yaka kartları ve özlük dosyası hazırlanması

MADDE 3: KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ TARAFLAR VE AKTARMA AMACI

Bu aydınlatma metnine konu kişisel verilerden, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve iş akdi ile mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin gerçekleştirilmesi amacıyla aktarılanlar ve bunların aktarıldığı yerler aşağıda sıralanmıştır:

a- Kimlik / Sosyal Güvenlik Kurumu, mali müşavir

b- Mesleki deneyim / Sosyal Güvenlik Kurumu, mali müşavir

c- Finans / Sosyal Güvenlik Kurumu, mali müşavir

d- Sağlık bilgileri / Sosyal Güvenlik Kurumu, Ortak Sağlık Güvenlik Birimi

MADDE 4: KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Çalışanlara ait kişisel veriler, ilgili kişinin fiziksel ortamda belge teslim etmesi yoluyla işlenmektedir. Kişisel verilerin toplanması ve işlenmesine dair hukuki sebep; bu aydınlatma metninin 2/c, 2/d, 2/e, 2/f, 2/h ve 2/h fıkraları için aşağıdadır:

a- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 5/2-c / Sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

2/a, 2/b ve 2/g fıkrası için hukuki sebep ise açık rıza alınmasıdır.

MADDE 5: KİŞİSEL VERİLERİN SAKLAMA SÜRESİ

Bu aydınlatma metninde yazılı kişisel verilerin veri kategorilerine göre saklama süreleri aşağıda listelenmiş olup süre sonunda kişisel veriler imha edilir.

a- Ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri / Özlük dosyası kapsamında olduğundan, iş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl

b- Felsefi inanç, din, mezhep ve diğer inançlar / İş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl

c- İletişim / İş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl

d- Kimlik / İş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl 

e- Mesleki deneyim / İş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl

f- Finans / İş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl 

g- Sağlık bilgileri / İş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl, iş güvenliği için alınan sağlık raporlarında 15 yıl

h- Özlük / İş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl

i- Parmak İzi / İş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl

j- Lokasyon / Kullanılan Arvento sistemi üzerinden 2 yıl süreyle kayıt tutuluyor, NovusKlinik tarafından saklanmıyor.

k- Görsel ve İşitsel Kayıtlar / Fiziksel Mekan Güvenliği / Poliklinik kameralarında alınan veriler kayıt tarihinden itibaren 2 ay, yaka kartı ve özlük dosyası kapsamında alınan veriler iş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl

MADDE 6: İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi, ilgili kişi olarak tanımlanır ve işyerine başvurarak kendisiyle ilgili aşağıdaki haklara sahiptir:

a- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme

b- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme

c- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme 

d- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme

e- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme

f- Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme

g- (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

h- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

i- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

Saygılarımızla;

NovusKlinik Diş Hekimliği ve Sağlık Hizmetleri Limited Şirketi

Bilgilendirilen

Adı Soyadı :

Tarih :

İmza :

Bilgi Almak İsterseniz
sizi Arayalım